សេវាកម្ម​បន្ថែម

Networking-Solutions-and-Hosting

Networking Solutions and Hosting

ដំណោះស្រាយបណ្តាញកុំព្យូទ័រសម្រាប់ការិយាល័យ អគា រួមមាន Intranet, LAN/WAN ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព កាមេរ៉ា និងគម្រោងបង្ហោះវិបសាយ។

 
 

ទិញ domain របស់អ្នកជាមួយ Today Communication

ចុះឈ្មោះ​ domain ជាមួយតម្លៃទាបបំផុត 5.99 $ ក្នុងមួយឆ្នាំ។

សូមចុចទីនេះសម្រាប់ព័តមានបន្ថែម។

 
វែងរកឥឡូវ

 
 

សេវាបង្ហោះគេហទំព័ររបស់​ Today Communication


 

STARTER

$1.99

PER MONTH

Disk Space 200MB

 Email Account 10 Emails

Anti-spam / Virus

POP3 / IMAP/WEB Mail

Support Domain

Cpanel Control

One Year Advance Payment

RESIDENTIAL

$3.99

PER MONTH

Disk Space 500MB

 Email Account 20 Emails

Anti-spam / Virus

POP3 / IMAP/WEB Mail

Support Domain

Cpanel Control

One Year Advance Payment

BUSINESS

$7.99

PER MONTH

Disk Space 2000MB

 Email Account 50 Emails

Anti-spam / Virus

POP3 / IMAP/WEB Mail

Support Domain

Cpanel Control

One Year Advance Payment

 
 

Internet of Things (IoT)


today-fiber-home-connekh

TODAY FIBER HOME-CONNEKH

Home-Connekh is a home automation system developed and manufactured by AE&C, a local technology company. The basic Home-Connekh package is composed of hardware systems listed below.  The devices are controlled by a mobile app for both Android and iOS smart phones.  The Home-Connekh App integrates IP camera viewing, so you can monitor and control home appliances from anywhere and anytime.
 

លក្ខណៈពិសេសរបស់​ Home-Connekh:
  • Lighting Controller
  • Airconditioner Controller
  • Slide Door Controller
  • IP Camera viewing
លក្ខណៈពិសេសរបស់​ TODAY FIBER:
  • 100% Blazing Fast Fiber Internet 6Mbps
  • 100% Underground Network
  • Fiber Equipment at your home or business
  • High quality support and reliability