ទំនាក់ទំនង: (+855) ៧០ ២១ ៥៥៧៧
  • English
  • ភាសាខ្មែរ
  • 中文 (中国)
ចាប់តាំងពីដំណើរការក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ មកក្រុមហ៊ុនអុិនធឺណិត Today Communication បាននឹងកំពុងផ្តល់ជូនកម្ពុជានូវសេវាភ្ជាប់អុិនធឺណិតដោយ ផ្តោតលើ គុណភាព ភាពជឿទុកចិត្ត និងភាពពេញចិត្តរបស់អតិថិជន។
ចាប់តាំងពីដំណើរការក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ មកក្រុមហ៊ុនអុិនធឺណិត Today Communication បាននឹងកំពុងផ្តល់ជូនកម្ពុជានូវសេវាភ្ជាប់អុិនធឺណិតដោយ ផ្តោតលើ គុណភាព ភាពជឿទុកចិត្ត និងភាពពេញចិត្តរបស់អតិថិជន។
យើងនឹងធ្វើជាដៃគូដំណោះស្រាយបណ្តាញលំដាប់ខ្ពស់សម្រាប់គេហដ្ឋាន និងអាជីវកម្មនៅ ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។ យើងសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងចូលរួមជាមួយយើង។