អ៊ិនធឺណិតសម្រាប់គេហដ្ឋាន

 

TODAY FIBER (អ៊ិនធឺណិតសម្រាប់គេហដ្ឋាន)

ជាសេវាកម្មអ៊ិនធឺណិតលឿនបំផុត រៀបចំជាពិសេសសម្រាប់​អតិថិជន​ប្រើប្រាស់តាមគេហដ្ឋាន ឬសម្រាប់អាជីវខ្នាតតូច ដោយតភ្ជាប់តាម​បណ្តាញ​អ៊ុបទិកក្រោមដី និងប្រើប្រាស់​បច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយ (EPON FTTH)។

លក្ខណៈ​ពិសេស:
  • ល្បឿនលឿនថេរ
  • ដោនឡូតមិនកំណត់
  • ដោនឡូតបានលឿន
  • ទិន្នន័យប្រើប្រាស់មានសុវត្ថិភាព
  • ការតភ្ជាប់ងាយស្រួល
  • ទំនុកចិត្តខ្ពស់

 

 
 

Promotional Packages3M

DAY-TIME

9M NIGHT-TIME

free installation

free router rental

free onu rental

deposit $20

 $18 

Annually

---

$36

MONTHLY

Netflex Friendly!

4M

DAY-TIME

12M NIGHT-TIME

free installation

free router rental

free onu rental

deposit $20

$24 


ANNUALLY

---

$48

MONTHLY

5M

DAY-TIME

15M NIGHT-TIME

free installation

free router rental

free onu rental

deposit $20

$30 

ANNUALLY

---

$60

Monthly

 

NOTES

    – Night-Time: 6PM-8AM on weekdays, after 12PM on SAT, full day on SUN and holidays
    – Day-Time: 8AM-6PM weekdays, 8AM-12PM on SAT
    – Terms & conditions applied

 
 

ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើស​យក​ Today Communication?

យើងខ្ញុំ​ផ្តល់ជូន​ការធានាលើគុណភាព


 


Refreshing…
បណ្តាញអ៊ុប​ទិក​ក្រោមដី១០០%

 

ល្បឿន​ផ្តល់ជូនគ្រប់តម្រូវការ Peak, Off-Peak and Super-Peak

 

ធានាលើបណ្តាញជាប់ជានិច្ចរហូតដល់ ៩៩.៩៥%

 

ធានាបង្វិលប្រាក់ជូនវិញ

 

ល្បឿនដោនឡូតហួសការរំពឹងទុក

 

បឿនអាប់ឡូតហួសការរំពឹងទុក

 

មើល YouTube កម្រិត HD, UHD និង 4K TV

 

លេងហ្គេម​ក្នុងស្រុកបានលឿន

 

ឧបករណ៍អ៊ុបទិកដាក់ជូនឥតគិតថ្លៃ

 

ជំនួយ​បច្ចេកទេស ២៤ម៉ោង ៧ថ្ងៃក្នុង១សប្តាហ៍

 

ប្រឹក្សារលើបញ្ហាបច្ចេកទេសដោយ​ឥតគិតថ្លៃ

 

បុគ្គលិក​ជំនួយ​លើ​បញ្ហាទូទៅ