អ៊ិនធឺណិតអាជីវកម្ម

TODAY-Super-Fast

TODAY SuperFast

TODAY SuperFast គឺជាកញ្ចប់អ៊ិនធឺណិតកម្រិតខ្ពស់សម្រាប់អាជីវកម្ម ដែលផ្តល់គុណតម្លៃពិតប្រាកដ និងដំណើរការល្អឥតខ្ចោះ។

ស្វែងយល់បន្ថែម

 

Business Broadband Internet (BBI)

កញ្ចប់សេវាកម្មអ៊ិនធឺណិតសម្រាប់អាជិវកម្មតូច និងមធ្យម ដែលត្រូវការល្បឿនអ៊ិនធឺណិតលឿន និងមានបណ្តាញជាប់ជានិច្ច។

ស្វែងយល់បន្ថែម

business-broadband-internet

 

dedicated-broadband-internet

Dedicated Broadband Internet (DBI)

ដំណោះស្រាយអ៊ិនធឺណិតសម្រាប់សហគ្រាស ឬអង្គភាពដែលមានការប្រើប្រាស់ច្រើន តម្រូវការល្បឿនលឿន និងមានលិខិតធានាលើគុណភាពសេវាកម្ម។

ស្វែងយល់បន្ថែម

 

Layer-2 VPN (DPLC)

បណ្តាញប្រព័ន្ធវីភីអិន (VPN) របស់យើងគ្របដណ្តប់ពេញទីក្រុងភ្នំពេញ តាខ្មៅ និងសៀមរាប។ តភ្ជាប់សាខាអាជីវកម្មជាមួយ VPN មានល្បឿនលឿន សុវត្ថិភាព និងទំនុកចិត្តខ្ពស់។

ស្វែងយល់បន្ថែម

 

Co-Location

Co-Location

ដំណោះស្រាយសាកសមបំផុតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន និងអង្គភាពនានា ដែលមានបំណងជួលទីតាំង Data Center មានលក្ខណៈអាជីព ដើម្បីរក្សាទុកប្រព័ន្ធទិន្នន័យ (Server) ឬឧបករណ៍កុំព្យូទ័រផ្សេងៗ ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។

ស្វែងយល់បន្ថែម

 

Networking Solutions and Hosting

ដំណោះស្រាយបណ្តាញកុំព្យូទ័រសម្រាប់ការិយាល័យ អគា រួមមាន Intranet, LAN/WAN ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព កាមេរ៉ា និងគម្រោងបង្ហោះវិបសាយ។

ស្វែងយល់បន្ថែម

Networking-Solutions-and-Hosting

TODAY-Super-Fast

TODAY SuperFast

TODAY SuperFast គឺជាកញ្ចប់អ៊ិនធឺណិតកម្រិតខ្ពស់សម្រាប់អាជីវកម្ម ដែលផ្តល់គុណតម្លៃពិតប្រាកដ និងដំណើរការល្អឥតខ្ចោះ។

ស្វែងយល់បន្ថែម

 

business-broadband-internet

Business Broadband Internet (BBI)

កញ្ចប់សេវាកម្មអ៊ិនធឺណិតសម្រាប់អាជិវកម្មតូច និងមធ្យម ដែលត្រូវការល្បឿនអ៊ិនធឺណិតលឿន និងមានបណ្តាញជាប់ជានិច្ច។

ស្វែងយល់បន្ថែម

 

dedicated-broadband-internet

Dedicated Broadband Internet (DBI)

ដំណោះស្រាយអ៊ិនធឺណិតសម្រាប់សហគ្រាស ឬអង្គភាពដែលមានការប្រើប្រាស់ច្រើន តម្រូវការល្បឿនលឿន និងមានលិខិតធានាលើគុណភាពសេវាកម្ម។

ស្វែងយល់បន្ថែម

 

Layer-2 VPN (DPLC)

បណ្តាញប្រព័ន្ធវីភីអិន (VPN) របស់យើងគ្របដណ្តប់ពេញទីក្រុងភ្នំពេញ តាខ្មៅ និងសៀមរាប។ តភ្ជាប់សាខាអាជីវកម្មជាមួយ VPN មានល្បឿនលឿន សុវត្ថិភាព និងទំនុកចិត្តខ្ពស់។

ស្វែងយល់បន្ថែម

 

Co-Location

Co-Location

ដំណោះស្រាយសាកសមបំផុតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន និងអង្គភាពនានា ដែលមានបំណងជួលទីតាំង Data Center មានលក្ខណៈអាជីព ដើម្បីរក្សាទុកប្រព័ន្ធទិន្នន័យ (Server) ឬឧបករណ៍កុំព្យូទ័រផ្សេងៗ ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។

ស្វែងយល់បន្ថែម

 

Networking-Solutions-and-Hosting

Networking Solutions and Hosting

ដំណោះស្រាយបណ្តាញកុំព្យូទ័រសម្រាប់ការិយាល័យ អគា រួមមាន Intranet, LAN/WAN ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព កាមេរ៉ា និងគម្រោងបង្ហោះវិបសាយ។

ស្វែងយល់បន្ថែម


 
 
 

ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើស​យក​ Today Communication?

យើងខ្ញុំ​ផ្តល់ជូន​ការធានាលើគុណភាព


 


Refreshing…
ប្រើប្រាស់អ៊ុបទិកសុទ្ធ១០០%

ធានាលើបណ្តាញជាប់ជានិច្ចរហូតដល់ ៩៩.៩៥%

ធានាបង្វិលប្រាក់ជូនវិញ

បឿន​ផ្តល់ជូនគ្រប់តម្រូវការ Peak, Off-Peak and Super-Peak

ប្រឹក្សារលើបញ្ហាបច្ចេកទេសដោយ​ឥតគិតថ្លៃ

ឧបករណ៍អ៊ុបទិកដាក់ជូនឥតគិតថ្លៃ

បឿនដោនឡូតហួសការរំពឹងទុក

ល្បឿនអាប់ឡូតហួសការរំពឹងទុក

មើល YouTube កម្រិត HD, UHD និង 4K TV

លេងហ្គេម​ក្នុងស្រុកបានលឿន

ជំនួយ​បច្ចេកទេស ២៤ម៉ោង ៧ថ្ងៃក្នុង១សប្តាហ៍

បុគ្គលិក​ជំនួយ​លើ​បញ្ហាទូទៅ