អ៊ិនធឺណិត Dedicated សម្រាប់សហគ្រាស (DBI)

business-broadband-internet

អ៊ិនធឺណិត Dedicated សម្រាប់សហគ្រាស (DBI)

Dedicated Broadband Internet (DBI) is a premium offering designed for large enterprises with heavy internet usage.

អត្ថប្រយោជន៍:
  • Greater access speeds
  • Resiliency through two distinct Points of Presence (POP)
  • VLAN-based service
  • End-to-end reliability on our fiber infrastructure

លក្ខណៈពិសេស:

  • Multiple last-mile connectivity technologies
  • Resiliency through two distinct international gateways
  • Service Level Agreements (SLA)
  • Dedicated premium support

 
 

ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើស​យក​ Today Communication?

យើងខ្ញុំ​ផ្តល់ជូន​ការធានាលើគុណភាព


 


Refreshing…
ប្រើប្រាស់អ៊ុបទិកសុទ្ធ១០០%

ធានាលើបណ្តាញជាប់ជានិច្ចរហូតដល់ ៩៩.៩៥%

ធានាបង្វិលប្រាក់ជូនវិញ

បឿន​ផ្តល់ជូនគ្រប់តម្រូវការ Peak, Off-Peak and Super-Peak

ប្រឹក្សារលើបញ្ហាបច្ចេកទេសដោយ​ឥតគិតថ្លៃ

ឧបករណ៍អ៊ុបទិកដាក់ជូនឥតគិតថ្លៃ

បឿនដោនឡូតហួសការរំពឹងទុក

ល្បឿនអាប់ឡូតហួសការរំពឹងទុក

មើល YouTube កម្រិត HD, UHD និង 4K TV

លេងហ្គេម​ក្នុងស្រុកបានលឿន

ជំនួយ​បច្ចេកទេស ២៤ម៉ោង ៧ថ្ងៃក្នុង១សប្តាហ៍

បុគ្គលិក​ជំនួយ​លើ​បញ្ហាទូទៅ

 

Related Products