ទំនាក់ទំនង: (+855) ៨៧/៧០ ២១ ៥៥៧៧
  • English
  • ភាសាខ្មែរ
  • 中文 (中国)

ចាប់តាំងពីដំណើរការក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ មកក្រុមហ៊ុនអុិនធឺណិត Today Communication បាននឹងកំពុងផ្តល់ជូនកម្ពុជានូវសេវាភ្ជាប់អុិនធឺណិតដោយ ផ្តោតលើ គុណភាព ភាពជឿទុកចិត្ត និងភាពពេញចិត្តរបស់អតិថិជន។

ផ្តល់ជូនកម្ពុជានូវសេវាកម្មភ្ជាប់អ៊ិនធ័រណែតដោយផ្តោតលើគុណភាពភាពជឿជាក់និងភាពពេញចិត្តរបស់អតិថិជន។
ចក្ខុវិស័យរបស់យើងគឺធ្វើជាដៃគូដំណោះស្រាយបណ្តាញលំដាប់ខ្ពស់សម្រាប់គេហដ្ឋាននិងអាជីវកម្មនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា។ យើងសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងចូលរួមជាមួយយើង។