ទំនាក់ទំនង: (+855) ២៣/៧០ ២១ ៥៥៧៧
 • English
 • ភាសាខ្មែរ
 • 中文 (中国)
layer-2-vpn

Virtual Private Network (VPN)

Today’s Layer-2 Virtual Private Network (L2-VPN) lets you manage point-to-point connectivity, giving you the ability to communicate and exchange information between two sites within Cambodia.
អត្ថប្រយោជន៍:
 • Dedicated bandwidth
 • End-to-end reliability on our fiber infrastructure
 • Secure connections
លក្ខណៈពិសេស:
 • Ethernet-based services
 • Access speeds more than 100 Mbps or 10 Gbps
 • Resiliency through Today’s network design
 • Available locally & internationally through any of Today’s POPs scattered across Cambodia
 • 24 hours, 7 days a week support
   

ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើស​យក​ Today Communication?

យើងខ្ញុំ​ផ្តល់ជូន​ការធានាលើគុណភាព


 

Refreshing…
ប្រើប្រាស់អ៊ុបទិកសុទ្ធ១០០%

ធានាលើបណ្តាញជាប់ជានិច្ចរហូតដល់ ៩៩.៩៥%

ធានាបង្វិលប្រាក់ជូនវិញ

ប្រឹក្សារលើបញ្ហាបច្ចេកទេសដោយ​ឥតគិតថ្លៃ

ជំនួយ​បច្ចេកទេស ២៤ម៉ោង ៧ថ្ងៃក្នុង១សប្តាហ៍

បុគ្គលិក​ជំនួយ​លើ​បញ្ហាទូទៅ
   

Related Products