ទូរស័ព្ទ iPhone 7 Plus លក់​បានកាន់តែច្រើនជាងទូរស័ព្ទ iPhone 7


  ក្រុមហ៊ុន Apple អាចលក់ទូរស័ព្ទ iPhone 7 Plus បានកាន់តែច្រើនជាងទូរស័ព្ទ iPhone 7 នៅក្នុងត្រីមាសលើសដំបូង។ ក្រុមហ៊ុននេះនឹងប្រកាសលទ្ធផលនៅត្រីមាសលើកដំបូងរបស់ខ្លួនគិតត្រឹមខែធ្នូបន្ទាប់ពីបិទបញ្ជី​កាលពីថ្ងៃអង្គារ។ មុនពេលនៃការបង្ហាញជាផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple លក់ iPhone នៅប្រហែលត្រីមាសទី 1 Cowen & Co ប៉ាន់ប្រមាណថាក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Cupertino បានលក់បូកបន្ថែមទៀតនៅទូរស័ព្ទ iPhone 7 ដែលធ្លាប់បានធ្វើពីមុនជាមួយនឹងទូរស័ព្ទ iPhone 6 និង […]