ការប្រកួតប្រជែងចែករំលែកក្នុង Facebook


ក្រុមហ៊ុន TODAY ISP បានបើកការប្រកួតប្រជែងចែករំលែកក្នុង Facebook ដើម្បីឈ្នះការបញ្ចុះតម្លៃ 50% សម្រាប់ការតភ្ជាប់អ៊ិនធឺណិតនៅតាមគេហដ្ឋាន។ ក្នុងវគ្គទី១ យើងបានរកឃើញអ្នកឈ្នះ គឺលោក Hout Ly។ ក្រុមការងារបានទាក់ទងទៅលោកដើម្បីធ្វើការទទួលរង្វាន់នេះ។ សប្តាហ៍នេះ យើងក៏បានបន្ត ស្វែករកអ្នកឈ្នះទី២ ដូចនេះសូមអតិថិជនដែលចាប់អារម្មណ៍ សូមចូលទៅកាន់ Page របស់ក្រុមហ៊ុន TODAY ISP ហើយចុច Share Promotion សប្តាហ៍ទី២។ អ្នកឈ្នះនឹងត្រូវប្រកាសឈ្មោះនៅសប្តាហ៍ក្រោយ ថ្ងៃទី ២៥ […]