សេវាកម្មបម្រើអតិថិជនកម្រិតខ្ពស់របស់យើងខ្ញុំ

អតិថិជនទាំងអស់អាចទាក់ទងក្រុមបច្ចេកទេសរបស់យើងខ្ញុំតាមរយៈមធ្យោបាយផ្សេងៗ។ ភាពពេញចិត្តជាមួយសេវាកម្មបម្រើអតិថិជនគឺជាអ្វីដែលយើងខ្ញុំបាននឹងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់។

TODAY AI

តើអ្នកចង់ដឹងអំពីអ្វី? គ្រាន់តែចុចលើ chat នោះចម្ងល់របស់អ្នកនឹងត្រូវបានឆ្លើយដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយ TODAY AI របស់យើង !!!

TODAY Support

អ្នកនឹងទទួលបានការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសដ៏កក់ក្តៅជាមួយនឹងសេវាកម្មប្រកបដោយគុណភាព និងវិជ្ជាជីវៈ។ ក្រុមការងារយើងខ្ញុំរង់ចាំបម្រើលោកអ្នក 24 ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍!

TODAY LiveChat

អតិថិជនរបស់ TODAY អាចជជែកជាមួយក្រុមការងារបានភ្លាមៗតាមរយៈទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ TODAY Internet ឬតាមរយៈ Live Chat

TODAY APP

គ្រប់គ្រងគណនីអ៉ិនធឺណិតរបស់អ្នកយ៉ាងងាយស្រួលជាមួយកម្មវិធី TODAY Mobile ។

IOS / ANDROID

TODAY NOC

ក្រុមការងារជំនាញរបស់យើងនឹងតាមដានសេវាអុិនធឺណិតរបស់អ្នក 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ 7 ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយចាត់វិធានការភ្លាមៗលើបញ្ហាតាមរយៈប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិរបស់យើង។

ការថែទាំសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្ម

ជំនួយសេវាកម្ម hot line របស់យើងខ្ញុំគឺផ្តល់តាមរយៈក្រុមជំនាញរបស់នាយកដ្ឋានជាច្រើននៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអ៉ិនធឺណិត TODAY ។ ក្រុមជំនាញទាំងអស់មានការប្តេជ្ញាចិត្ត និងផ្តោតលើគុណភាព ភាពជឿជាក់ និងការពេញចិត្តរបស់អតិថិជន។

តើក្រុមហ៊ុនអ៉ិនធឺណិត TODAY អាចផ្តល់ជូនសេវាកម្មអ្វីបន្ថែមទៀត?

មជ្ឈមណ្ឌលប្រតិបត្តិការបណ្តាញ និងបុគ្គលិកផ្នែកជំនួយបច្ចេកទេសរបស់ក្រុមហ៊ុនអ៉ិនធឺណិត TODAY ផ្តល់ជូនអតិថិជននូវការគាំទ្រដោយផ្ទាល់សម្រាប់ដំណោះស្រាយសំខាន់ៗសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្ម និងផ្តល់ការត្រួតពិនិត្យបណ្តាញ 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ និង 365 ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំ។

ផ្នែកជំនួយបច្ចេកទេស

អ្នកជំនាញផ្នែកបណ្តាញ

ផ្នែកអ្នកគ្រប់គ្រង

  • អ៉ីមែល support@today.com.kh
  • មជ្ឈមណ្ឌល​ជំនួយ: 023/070 21 5577 សម្រាប់សេវាជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេស
  • ពេលវេលាសម្រាប់ទាក់ទង: 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ ៧ថ្ងៃក្នុង ១ សប្តាហ៍ និង 365 ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំ
  • Live Chat (Facebook, TODAY’s Website)

 

  • មជ្ឈមណ្ឌលជំនួយត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរបច្ចេកទេសចាប់ពីម៉ោង 8:30ព្រឹក ដល់ម៉ោង 8យប់
  • ពេលវេលាសម្រាប់ទាក់ទង: 24 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ ៧ថ្ងៃក្នុង ១ សប្តាហ៍ និង 365 ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំ
  • អ៉ីមែល: network@today.com.kh

ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរ អ្នកអាចទាក់ទង ឬបញ្ជូនមកកាន់ផ្នែកអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់យើងតាមអុីមែល៖ management@today.com.kh